Zobacz również: Luzna24.pl Bobowa24.pl Grybów24.pl
czwartek 20 czerwca 2024

Dom „postawisz” bez zezwolenia!

Z dniem 28 czerwca br. w życie weszła ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 443). Nowe przepisy znacznie rozszerzają katalog obiektów budowlanych, w przypadku których nie będzie konieczne uzyskanie zezwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenie odpowiednim organom.

O wyjątkach odnośnie uzyskania zezwolenia na budowę mówi art. 29 przedmiotowej ustawy. Do tego katalogu od 28 czerwca należą również:

 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże,altany oraz przydomowe ganki i oranżerie o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m powierzchni działki;
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2powierzchni działki;
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2powierzchni działki;
 • zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
 • zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych;
 • instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku;
 • poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.

Ponadto od teraz pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających również na:

 • remoncie i przebudowie obiektów budowlanych;
 • przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;
 • remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych;
 • wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;

Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Uproszczone procedowanie

Nowe przepisy mają również uprościć procedury. Zmiany będą dotyczyć w szczególności wprowadzenia obowiązku określenia przez projektanta w projekcie budowlanym obszaru oddziaływania obiektu, zniesienia obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (z wyjątkiem dróg wojewódzkich i krajowych). Nowe przepisy wprowadzą możliwość przeniesienia w drodze decyzji administracyjnej na inną osobę uprawnień i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, od którego organ nie wniósł sprzeciwu. Ponadto rozszerzony zostanie katalog sytuacji zaistnienia samowoli budowlanej. Od tej pory za taką samowolę uznana zostanie budowa np. budynków jednorodzinnych, budynków stacji transformerowych czy też kontenerowych bez wymaganego zgłoszenia lub też pomimo wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (pod rygorem odpowiedzialności karnej), oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Obowiązki organów

W przypadku zgłoszenia budowy ww. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci, właściwy organ obowiązany będzie do zamieszczenia w BIP na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

1) doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;

2) wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;

3) upływu terminu na wniesienie sprzeciwu – informację o braku wniesienia sprzeciwu.

W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku o pozwolenie na budowę właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. Zgodnie z nowymi przepisami wezwanie do uzupełnienia braków wniosku o pozwolenie na budowę nie powinno nastąpić później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku.

Co ze sprawami już wszczętymi?

Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej, do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe. Jednakże do spraw o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, oraz przebudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków, na wniosek inwestora, złożony najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się nowe przepisy.  Do opłat legalizacyjnych, ustalanych w postępowaniach wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy, Prawo budowlane w nowym brzmieniu.

Zmiany w rejestrach

Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę jak również rejestr zgłoszeń na budowę  będą zawierały szereg informacji jak np.: datę wpływu wniosku, imię i nazwisko inwestora, adres zamieszkania/siedzibę inwestora, informacje dotyczące obiektu oraz wszelkie decyzje zapadłe w danej sprawie. Rejestry  będą jawne i publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

fot: ilustracyjne

mIMG_0689

Udostępnij znajomym

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • NK
 • Pinterest
 • Wykop
 • Gadu-Gadu
 • Grono
 • Tumblr
 • LinkedIn
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
 • Print
Komentarze:

Katalog firm

Mservice – Serwis Elektroniczny


Mariusz Kulig

Tel. 791 496 886

Strona internetowa: Fanpage serwisu

Serwis Komputerowy TOOLBOX24


Toolbox24

tel. 570 787 727

Strona internetowa: www.toolbox24.pl

Gabinet dietetyczny „Zdrowa Inspiracja”


Nazwa:  Gabinet dietetyczny „Zdrowa Inspiracja” Adres:  Gorlice, ul. Narutowicza 1 ( I piętro) Kategoria: Zdrowie, żywność Imię i nazwisko: Ewa Stępień Tel: 503 047 916 Strona internetowa: fanpage Gabinetu Opis: Gabinet dietetyczny Zdrowa Inspiracja oferuje: – indywidualne konsultacje dietetyczne – indywidualne plany żywieniowe dla dorosłych, dzieci, młodzieży – poradnictwo żywieniowe w chorobach dieto-zależnych (nadciśnienie tętnicze, […]

Pracownia Krawiecka A-TEX


Aneta Szpyrka

Tel. 508 189 180 lub 500 613 951

Strona internetowa: www.atex-dekoracje.pl

Ekspert – Biuro Rachunkowe


Barbara Bielakiewicz

795 409 892 lub 18 35 10 293

Strona internetowa: www.ekspert.biz.pl

Optimar – Biuro Rachunkowe


Mariola Janusz

Tel. 535-558-318

Strona internetowa: www.optimar-bobowa.pl

Market Budowlany BURNAT


Waldemar Burnat

Tel. 501 504 465 (Bogoniowice) lub 508 314 138 (Gromnik)

Strona internetowa: www.burnat.info

Serwis Komputerowy ITNET24


Marcin Wojna

18 47 91 202

Strona internetowa: www.itnet24.pl

Wypożyczalnia Maszyn


Jan Ligęza

500 103 002

Strona internetowa: www.wypozycz-maszyny.pl

Zespół Muzyczny „MAX” z Jankowej


Dawid Święs

Tel. 533-681-508

Strona internetowa: www.zespol-max.rox.pl

Ogłoszenia

3x Pamięć RAM – Hynix SO-DIMM DDR3 1GB

Witam mam do zaoferowania markową pamięć firmy Hynix. Sztuk 3. Pamięć typu SO-DIMM DDR3 ( do laptopów i netbooków) o pojemności 1 GB.

Ferguson AF-3018SE

Witam mam do zaoferowania tuner telewizji satelitarnej firmy „Ferguson” model AF 3018SE. Tuner przystosowany do odbioru programów FTA, w jakości SD.

Dekoder Cyfra+ / nc+ PHILIPS DSX 6010/91D

Witam mam do zaoferowania dekoder/tuner telewizji satelitarnej przystosowany do odbioru programów z Oferty Cyfra+ / nc+ oraz niekodowanych programów FTA. W zestawie: dekoder, pilot, kabel zasilający.


Partnerzy i reklamodawcy: